Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten en evenementen

Deelnamekosten voor activiteiten, uitjes en evenementen dienen in vrijwel alle gevallen vooruit betaald worden, bij aanmelding. Als u zich aangemeld heeft en u wilt zich afmelden, kunnen wij u uw deelnamekosten alleen teruggeven als er zich een aantoonbaar noodgeval heeft voorgedaan: ziekenhuisopname of overlijden. In alle andere gevallen beslist de organisatie. Er zijn enkele redenen voor deze voorwaarde. De belangrijkste reden: de wijkvereniging maakt kosten die gerelateerd zijn aan het aantal aanmeldingen (zoals materiaal, reserveringen, eten, drinken). U mag wel een ander aandragen die in uw plaats kan deelnemen; meldt u ons dat s.v.p. zo snel mogelijk, de organisatie beoordeelt dan of dit inderdaad mogelijk is.

De wijkvereniging / organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten dan wel voor vertraging- en vervolgschade(s) die voortvloeien uit het niet doorgang vinden van één of meerdere voorgenomen activiteiten, uitjes of evenementen of een door onvoorziene omstandigheden gewijzigd jaarprogramma.

Deelname aan activiteiten, uitjes en evenementen van de wijkvereniging is voor iedere deelnemer geheel voor eigen risico. Voor vermissing van, schade aan en/of diefstal van kleding en andere eigendommen van een deelnemer kan de wijkvereniging niet verantwoordelijk worden gesteld. De deelnemer is verantwoordelijk voor kosten voortvloeiend uit schade toegebracht door de deelnemer (al dan niet moedwillig) aan eigendommen van de wijkvereniging en/of anderen. De deelnemer is ook aansprakelijk voor kosten die gemaakt moeten worden in geval van een, door de deelnemer veroorzaakt, ongeval.

Bij onvoldoende deelnemers voor een activiteit of annulering van een activiteit, uitje of evenement, voor het begin van daarvan, zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen per omgaande worden teruggestort.

Als uw (aan-)betaling binnenkomt op of na het moment dat de activiteit is volgeboekt, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt de (aan-)betaling per omgaande teruggestort.