Privacyverklaring Wijkvereniging Blixembosch

De wijkvereniging Blixembosch is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wijkvereniging Blixembosch, Postbus 1802, 5602CA Eindhoven

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. 40239852

Contact: informatie@blixembosch.com

www.blixembosch.com

Persoonsgegevens

Bij de Wijkvereniging Blixembosch registreren wij uw voornaam, achternaam, adres (incl. postcode), bankrekeningnummer en e-mailadres in ons ledenbestand. Dit ledenbestand gebruiken wij voor de automatische incasso of het toesturen van de jaarlijkse contributienota, verzenden van berichten naar u namens de vereniging o.a. om u op de hoogte te houden van zaken die spelen binnen de vereniging. Tevens wordt het ledenbestand geraadpleegd indien u korting krijgt op de deelnamekosten. Bij jeugdleden wordt ook de geboortedatum geregistreerd.

Wanneer u zich opgeeft voor een activiteit, kan de vereniging uw voornaam (en indien nodig de eerste letter van uw achternaam) gebruiken om de lijst met deelnemers te publiceren op de website van de vereniging.

Het wijkvereniging verwerkt en onderhoudt de volgende persoonsgegevens:

  • De ledenadministratie
  • De gegevens over de bestuursleden en de vrijwilligers
  • De gegevens over de buurtpreventie
  • De informatie op de website
  • De informatie in Blixemflitsen

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De gegevens blijven in het bezit van de Wijkvereniging Blixembosch.

Bij beëindiging van u lidmaatschap zullen de gegevens nog tijdens het kalenderjaar bewaard blijven. Dit in verband met de controle van de jaarstukken. Mocht u verhuizen en de wijkverlaten dan worden u gegevens verwijderd na het einde van het kalender jaar. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven dan verwijderen wij deze uit het bestand. U gegevens worden daarna 5 jaar bewaard in verband met controle door derden.

De gegevens zullen dan echter niet meer actief bewerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De wijkverenigingverstrekt geen informatie betreffende Uw gegevens aan derden anders dan noodzakelijk in onderling overleg tussen de verschillende wijken van Woensel Noord, belastingdienst,  bij controle van onze penningmeester ( indien dit nodig is) en met de gemeente Eindhoven.

Cookies of vergelijkbare technieken

Het wijkvereniging gebuikt geen cookies op haar website om informatie te vergaren van bezoekers aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de wijkvereniging en hebt u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar  informatie@blixembosch.com  of vul het contactformulier in op onze website.

Wij nemen dan contact met U op om aan Uw verzoek gehoor te geven.

De wijkvereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van Uw persoonsgegevens

Het wijkvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier : informatie@blixembosch.com

Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring van de Wijkvereniging Blixembosch worden gepubliceerd in dit document. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Eindhoven, 30 oktober 2018.